Per tal d’accedir al servei per primera vegada cal tenir en compte els següents punts:

1. Requisits tècnics del servei

S’ha de disposar d’un navegador web amb accés a Internet i tenir instal·lada la versió de Java 1.5 o superior. El servei està garantit per als següents navegadors:

 • Firefox 4 o superior.
 • Google Chrome.

2. Àmbit d’aplicació

La valisa electrònica (e-Valisa) és una eina d’utilització personal, és a dir, la podran utilitzar tots i cada un dels empleats públics que compleixin els següents requeriments mínims:

2.1. Que estigui donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (DC) i disposi d’un correu electrònic informat.

 • En l’eValisa no hi ha gestió d’usuaris, es pot utilitzar pel simple fet d’estar al DC.
 • En realitzar una valisa s’identifica tant la persona emissora com la receptora de la valisa (en aquest sentit, el receptor d’una valisa haurà de disposar d’usuari al Directori Corporatiu de GICAR amb una adreça de correu electrònic informada).

El procediment per donar d’alta a un organisme al DC és el següent:

 • L’alta d’un organisme al DC ha de ser aprovada per Funció Pública.
 • El responsable del Gestor d’identitats (GDI) de l’organisme ha de donar d’alta a les persones de la seva organització al DC.

2.2. Criteris generals d’ús de l’eValisa:

L’eValisa és una eina de comunicació interadministrativa que poden fer servir els següents òrgans:

Administració de la Generalitat.

Organismes autònoms i entitats autònomes de l’Administració de la Generalitat.

Entitats de dret públic vinculades o dependents.

Ens en que la Generalitat participa, directament o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial.

Els òrgans que no formen part d’aquest àmbit subjectiu, podrien realitzar les seves comunicacions interadministratives mitjançant els serveis de tramitació de la plataforma EACAT. No obstant recomanaríem una anàlisi mes acurada d’aquests ens en funció del criteri que s’indica a continuació.

El segon criteri que s’estableix, és el relatiu a l’objecte o el contingut de la comunicació de la tramitació que es vol portar a terme. En relació amb aquest criteri, cal recordar que és una eina de relacions interadministratives i, per tant, el contingut de les comunicacions realitzades amb eValisa, ha d’estar emmarcat en les funcions i competències públiques que estigui exercint l’ens o organisme públic.

3. Accés al servei

Amb la finalitat de facilitar la utilització d’aquest servei, l’accés es pot fer des de diferents llocs o entorns:
 • Portal corporatiu de l’empleat públic ATRI.
 • Portal d’Administració Electrònica de l’OIAD.
 • Intranets departamentals.
 • Portal de l’extranet de les administracions catalanes EACAT.
 • Mitjançant un enllaç directe des del correu electrònic rebut per un avís de valisa.- L’usuari destinatari d’una valisa electrònica rebrà un correu-e que li comunicarà aquest fet. En aquest correu-e hi ha un enllaç que portarà a l’accés directe al servei.
Per utilitzar la valisa electrònica l’usuari s’ha d’autenticar amb el nom d’usuari i paraula de pas corporatius d’ATRI, o també anomenat GICAR, però no li cal una autorització expressa.